Τα "Σενάρια" είναι καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται ο χρήστης, δηλαδή είτε είναι στο σπίτι, είτε εκτός σπιτιού, είτε σε διακοπές.
Σύμφωνα με τις καταστάσεις αυτές, μπορεί να ορίσει τις ειδοποιήσεις που θα λάβει για τις διασυνδεδεμένες "έξυπνες" συσκευές (μέσω των κανόνων) στην κάθε περίπτωση, δηλαδή άλλες όταν είναι σπίτι, άλλες όταν είναι σε διακοπές κλπ.